اطـــــــلاعـیه: گفت وگو پیرامون فدرالیسم

اطلاعیه

کانون فرهنگی – اجتماعی ایرانیان استراسبورگ «فروغ» ، ضمن

آرزوی بهروزی و پیروزی در سال نو میلادی برای همه هم وطنان مقیم

استراسبورگ ، به آگاهی می رساند :جلسه ماهانه کانون ، به بحث و

.گفت و گو پیرامون «فدرالیسم» اختصاص یافته است

.شرکت گسترده تما م دوستان و علا قمندان در این نشست ، آرزوی ما ست.

زمان : یک شنبه 18فوریه 2007 - ساعت 5 بعد از ظهر

Centre culturel E .Mounier :مکان

42, rue de l’université B.d. de la Victoire