اطلاعیه: شاهنامه خوانی
"Key khosrow et Alexandre le Grand "

dans le Shâh-Nâme de Ferdowsi: La quête d’immortalité

Présentation par: Mme Claire KAPPLER
Membre du centre National de Recherche
Scientifique Littératures persane et médiévale

Et lecture du Shâh-Nâme par: Hamid DANESHVAR

Samedi 2 Décembre 2006 à 19h00

Centre Culturel de E. Moulier
42rue de l’Université B.D de Shâh-Nâme


اطلاعیه: بحث آزاد
http://forough-strasbourg.blogspot.com/
foroughstrasbourg@yahoo.fr

بحث آزاد
لائیسیته


کانون فرهنگی ایرانیان استراسبورگ «فروغ» نشستی پیرامون لائیسیته دارد.
حضور شما موجب تشویق ما و پربار کردن برنامه های فرهنگی این کانون میباشد.


زمان: یکشنبه 17 د سامبر 2006
ساعت 5 بعد از ظهر

مکان : Centre Culturel E. Mounier
42, rue de l’université – bd . De victoire